Privacyverklaring

Inleiding

In deze Privacy Verklaring legt de besloten vennootschap Bos Verhuur B.V. uit  hoe wij omgaat met uw privacy en persoonsgegevens. De website www.vanbos.nl is juridisch het eigendom van de besloten vennootschap Van Bos VOF (hierna: VanBos). VanBos staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 55643124 Deze Privacy Verklaring is gericht aan iedereen die gebruikt maakt van de website www.vanbos.nl. Heeft u vragen over ons privacy beleid, neem dan contact op met de heer Elnard Bos via [email protected].

Verwerken van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de website of de diensten van VanBos, verstrekt u uw persoonsgegevens aan VanBos. Onder verwerken van persoonsgegevens wordt door ons onder meer verstaan, maar niet uitsluitend, het opslaan, aanpassen, doorsturen of verwijderen van die gegevens.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Reacties op vacatures
 • Gegevens uit uw CV
 • Gegevens ten behoeve van de uitvoering van de gevraagde dienst of opdracht

Uw gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt. Wij houden ons hierbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Als u een dienst afneemt of een vraag stelt via de website dan laat u gegevens bij ons achter. Verwerking betreft dus alleen die gegevens die door uzelf aan ons bekend gemaakt zijn in het kader van de door u gevraagde dienst. De gegevens worden door ons niet langer bewaard dan nodig is voor het leveren van de dienst of opdracht alsmede conform de wettelijke bewaartermijn, zoals hieronder en in ons Verwerkingsregister beschreven.

Minderjarig

Minderjarigen mogen zonder toestemming van hun wettelijk vertegenwoordigers geen persoonsgegevens verstrekken aan VanBos. Onder minderjarig wordt verstaan personen jonger dan 16 jaar.

Verzoek om verwijdering, inzage en correctie

Iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens worden opgeslagen, heeft, ook na toestemming, het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren op juistheid en / of te laten verwijderen. U kunt uw verleende toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegeven naderhand ook weer intrekken. VanBos draagt er zorg voor om u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek tot verwijdering, inzage of correctie, uw verzoek door te voeren. U ontvangt daarover schriftelijk bericht. Indien noodzakelijk, staat het VanBos vrij eerst nadere identificatie op te vragen alvorens uw verzoek in behandeling te (kunnen) nemen.

Klachten

VanBos wijst u er op dat u als betrokkene een klacht tevens kan indienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke gegevens worden verzameld en met welk doel

De samenwerkende partijen die aangesloten zijn bij VanBos verzamelen – ieder afzonderlijk – de gegevens als u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven of als u het contactformulier invult c.q. een account aanmaakt op de website voor een specifieke sollicitatie. In die gevallen vraagt of verkrijgt de deelnemende partij waarbij je solliciteert de gevraagde gegevens. Deze specifieke gegevens worden niet gedeeld met de andere samenwerkende partijen.

Bepaalde informatie, zoals IP-adres, die u bij VanBos achterlaat, wordt gebruikt om de aangeboden diensten op de website te verbeteren. De specifiek op de sollicitatie gerichte informatie wordt gebruikt om de gevraagde dienst te leveren of verzoek uit te voeren. De gegevens die u bij VanBos c.q. de betrokken samenwerkende partij achterlaat, worden niet verkocht, uitgewisseld of overgedragen aan onbekende andere bedrijven, zonder uw expliciete toestemming hiervoor, uitgezonderd de noodzakelijke uitwisseling van gegevens om de gevraagde dienst te leveren.

VanBos verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van contactverzoeken die via de website is gedaan;
 • Het verlenen van de gevraagde dienst of diensten, waarbij gebruik gemaakt wordt van Google Workspace en Google Project Planning;
 • U te kunnen bellen of op een andere wijze contact met u op te nemen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • De financiële afwikkeling van de door u gevraagde dienst, waarbij gebruikt gemaakt wordt van (crm)software van rentman.io;
 • In het kader van een sollicitatieprocedure;
 • Om contact met u op te mogen nemen voor toekomstige (gelijksoortige) aanbiedingen;
 • Voor het verrichten van marktonderzoek;
 • Het verbeteren van onze website.

Bescherming

Ter bescherming van de ontvangen gegevens heeft VanBos verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens te beschermen, zoals bijvoorbeeld het sluiten van verwerkersovereenkomsten met zogenaamde verwerkers in de zin van de AVG.

VanBos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo bevinden uw persoonsgegevens zich achter een beveiligde omgeving waarvoor u moet inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. We maken gebruik van beveiligde verbindingen (TLS, voorheen SSL). Hierdoor wordt alle informatie tussen u en onze website afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. Indien nodig of wanneer de algemene beveiligingsstandaarden binnen Nederland en/of Europa veranderen, veranderd VanBos eveneens haar beveiligingsbeleid.

Cookies en IP-adres

VanBos maakt gebruik van cookies. Uw IP-adres wordt geregistreerd door de websiteprovider van VanBos. Cookies is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt zodat deze wordt opgeslagen en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, of feitelijk de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Deze informatie wordt verzameld, zodat de website van VanBos in staat is om bij een volgend bezoek uw browser te herkennen en bepaalde informatie vast te leggen en op te slaan. VanBos maakt gebruik van zowel functionele cookies als tracking cookies.

Functionele cookies

Deze cookies hebben een functionele rol binnen onze website, zonder deze cookies zou onze website niet goed functioneren. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat u als u eenmaal inlogt, dat u ingelogd blijft.

Tracking Cookies

Onze website maakt gebruik van zogeheten tracking cookies. Dit doen wij om een profiel op te bouwen van onze klanten. Daarmee kunnen wij onze dienstverlening verbeteren, en zo beter aansluiten op uw wensen. In bepaalde gevallen stelt ons dit in staat om u gepersonaliseerde advertenties te tonen. Adverteerders mogen alleen met uw toestemming een “tracking cookie” plaatsen. U kunt uw browser instellen dat daardoor bepaalde cookies niet worden geaccepteerd. Geeft u wel toestemming, dan kunnen adverteerders u volgen binnen hun netwerk en op basis daarvan een profiel samenstellen.

Wij maken daarbij onder meer gebruik van Google Analytics. Graag verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Google voor meer informatie over het door Google gevoerde beleid.

Uw persoonsgegeven en derden

VanBos geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derden partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat nodig is om de werkzaamheden uit te voeren, dan wel als wij daar een ‘eigen gerechtvaardigd belang’ bij hebben.

VanBos verkoopt, verhandelt of geeft persoonlijke gegevens niet aan externe partijen door. Het voorgaande geldt niet voor derde partijen waar VanBos een overeenkomst mee heeft gesloten en die haar helpen de website te hosten en/of VanBos daarbij of ter zake de uit te voeren opdracht ondersteunend van dienst zijn en zoals dit hierboven onder het kopje “Cookies” is beschreven. De partijen dienen wel in te stemmen de verkregen informatie vertrouwelijk te houden.

Daarnaast mag VanBos ter bescherming van rechten, eigendommen en veiligheid van anderen of om te voldoen aan de wet, informatie vrijgeven. Het staat VanBos vrij om niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie aan andere partijen te verstrekken voor marketing en/of reclame doeleinden of andere vormen van gebruik.

Diensten of producten van derden

VanBos biedt geen diensten of producten van derden rechtstreeks aan op haar website. Wel kunnen derden ingeschakeld worden om de betreffende dienst aan u te kunnen leveren. Denk hierbij, maar niet uitsluitend, aan postverzending, drukkerijen en hostingdiensten.

VanBos zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Doorlinken naar websites van derden

Verwijzingen naar websites die niet door VanBos worden beheerd c.q. onderhouden dienen alleen ter informatie. VanBos is niet verantwoordelijk voor de daarop vermelde informatie, de juistheid en volledigheid daarvan alsmede een juiste werking van de website van die derde.

Actuele Privacy Verklaring

VanBos behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Een wijziging wordt bekend gemaakt op deze pagina. Raadpleegt u deze pagina regelmatig, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.