Algemene voorwaarden

Deel I: Algemeen deel
Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes, contracten,
  aanvaardingen, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen die betrekking hebben op de
  verhuur en de verkoop van roerende zaken en de daarmee in verband staande levering van
  werkzaamheden en diensten door de besloten vennootschap VanBos B.V. (KVK 55643124) Hierna alleen te noemen VanBos.
 2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden slechts indien zij
  schriftelijk tussen VanBos en de Wederpartij zijn overeengekomen en gelden uitsluitend
  voor de betreffende (rechts)handeling(en).
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere bedingen van de Wederpartij is
  uitgesloten.
 4. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
  gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze
  algemene voorwaarden in stand en zal de betreffende bepaling(en) in onderling overleg
  onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke
  zoveel mogelijk benaderd.
 5. Indien er sprake is van meerdere Wederpartijs zijn zij ieder hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan VanBos toekomt.
 6. Een specifieke bepaling uit deze algemene voorwaarden gaat in rangorde voor een algemene bepaling.

Artikel 2 Offertes

 1. De door VanBos uitgebrachte offertes zijn geheel vrijblijvend en op basis van
  beschikbaarheid.
 2. VanBos is gerechtigd een vrijblijvende offerte na aanvaarding door de Wederpartij binnen
  drie werkdagen te herroepen. Tussen partijen is in dat geval geen overeenkomst tot stand
  gekomen.

Artikel 3 Prijs

 1. In de overeenkomst zijn de door de Wederpartij te betalen kosten in euro’s vastgelegd.
 2. Alle gecommuniceerde prijzen zijn exclusief btw. tenzij anders vermeld.
 3. VanBos heeft het recht om in de contractperiode de prijs te wijzigen in verband met
  prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen in belastingen,
  heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor VanBos met zich meebrengen. Wijzigingen gaan
  binnen één maand na aankondiging daarvan in.
 4. De Wederpartij aanvaardt dat de hoogte van de kosten van de overeenkomst kunnen worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang ongeacht welke partij hiervoor de aanleiding heeft gegeven. Kosten voor extra
  werkzaamheden/zaken zullen worden gecommuniceerd en apart aan de Wederpartij in
  rekening worden gebracht.

Artikel 4 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden bij het ter beschikking stellen van het gehuurde. Tenzij anders
  overeengekomen. Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil,
  beschadigd en/of te laat afleveren van het gehuurde dient eveneens te geschieden bij het
  retourneren van het gehuurde of middels het voldoen van de gestuurde facturatie achteraf.
 2. Indien tussen partijen is overeengekomen per factuur te betalen, dient betaling binnen 14
  voor factuurdatum zonder enige opschorting, verrekening of aftrek te geschieden. Tenzij
  anders overeengekomen.
 3. VanBos is bevoegd een kredietbeperkingstoeslag te berekenen en/of vooruitbetaling van
  andere waarborgen te verlangen.
 4. Indien de Wederpartij niet direct contant betaalt of conform art. 4.2 niet tijdig betaalt, treedt
  van rechtswege verzuim in en is de Wederpartij aan VanBos vertragingsrente
  verschuldigd van 5% van het factuurbedrag voor iedere maand dat de Wederpartij met
  betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een
  hele maand.
 5. Indien art. 4.4 in vervulling treedt, heeft VanBos het recht de uitvoering van
  overeenkomsten op te schorten en het goed terug te nemen totdat de Wederpartij integraal
  aan haar verplichtingen heeft gedaan.
 6. De door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van
  (buitengerechtelijke) kosten en verschuldigde rente en daarna ter afdoening van de hoofdsom
  die het langst openstaat. Specifieke (deel)betalingen op latere hoofdsommen c.q. facturen
  treffen geen doel.
 7. Onder de in art. 4.6 vermelde buitengerechtelijke kosten worden tevens begrepen de
  volledige incasso-, bureau-, administratie- en afwikkelingskosten van advocaten,
  deurwaarders en schade-experts.

Artikel 5 Veiligheid

 1. De Wederpartij is verplicht alle maatregelen te nemen om de veiligheid tijdens de levering,
  bouw, uitvoering en afbouw te waarborgen.
 2. Indien de Wederpartij deze veiligheidsmaatregelen om wat voor redenen dan ook niet kan
  uitvoeren of handhaven, is VanBos gerechtigd de verdere uitvoering van de
  overeenkomst te weigeren en de kosten verbonden aan deze gemotiveerde weigering aan de
  Wederpartij in rekening brengen.
 3. Tenten welke geleverd worden door VanBos hebben geen brandcertificering. Indien en voorzover noodzakelijk dient Wederpartij zelf zorg te dragen voor brandcertificering.

Artikel 6 Bepalingen rondom tenten en andere producten indien van toepassing

 1. Indien voor plaatsing van een tent toestemming van een derde nodig is, draagt Wederpartij
  tijdig zorg voor de verkrijging van de toestemming. Van de toestemming doet zij schriftelijk
  aan VanBos blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming(en) komt geheel
  voor risico van Wederpartij. Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen en
  geplaatst houden van een tent van welke aard ook, komen geheel voor rekening van
  Wederpartij, ook indien de vergoeding reeds door VanBos is voldaan.
 2. Wederpartij stelt tijdig voor eigen rekening en risico het afgesproken aantal personen voor het
  monteren/installeren en demonteren van de tent beschikbaar.
 3. Wederpartij stelt tijdig voor eigen rekening en risico materialen, zoals afgesproken voor
  montage/demontage beschikbaar.
 4. Wederpartij bepaalt de plaats, waar de tent wordt geplaatst. Hij onderzoekt of en staat ervoor
  in dat het goed op de plaats van oprichting veilig en zonder schade aan andermans zaken
  en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht. Hij licht VanBos in over de
  aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op of in de grond. Het terrein,
  waarop de tent dient te worden geplaatst, dient horizontaal en geëgaliseerd te zijn. VanBos
  kan van Wederpartij verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door
  Wederpartij aangewezen locatie hem ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico voor
  schade voorkomt. Op het niet gebruik maken door VanBos van deze bevoegdheid kan
  Wederpartij zich niet jegens VanBos beroepen. Wederpartij staat ervoor in dat op de dag,
  die voor het afleveren en/of monteren van de tent door VanBos is overeengekomen, het
  betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed te berijden is, ook door zware vrachtwagens. Voorzieningen, die voor een en ander nodig zijn, worden door Wederpartij
  getroffen en komen geheel voor zijn rekening.
 5. Wederpartij dient VanBos tijdig te attenderen op aanwezigheid van leidingen, kabels,
  buizen en andere werken op of in de grond. Bij gebreke hiervan zal VanBos nimmer
  aansprakelijk jegens huurder/of derden. Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in/op de grond door het verankeren van goed en/of tenten aan de werkplek zijn voor rekening van de Wederpartij.
 6. Indien VanBos zorg draagt voor het monteren/installeren en/of demonteren/afvoeren van de gehuurde tent, biedt Wederpartij hem de tijd ruimte die VanBos redelijkerwijs nodig heeft om de werkzaamheden uit te voeren.
 7. Indien de Wederpartij zelf zorg draagt voor het monteren/installeren en/of
  demonteren/afvoeren van de gehuurde tent kan VanBos nimmer aansprakelijk gesteld
  worden voor geleden schade als gevolg van ongelukken of overmacht.
 8. Behoudens opzet of grove schuld van VanBos blijft alle schade aan het terrein en/of aan
  gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het
  plaatsen of verwijderen door VanBos van de tent uitsluitend voor rekening van
  Wederpartij. De Wederpartij vrijwaart VanBos jegens derden ter zake van dergelijke schade.
 9. Het door VanBos niet-tijdig aan Wederpartij ter beschikking stellen van de tent c.q. het
  niet-tijdig door VanBos weghalen van de tent bij Wederpartij of anderszins zal Bos
  Verhuur niet kunnen worden toegerekend indien dit het gevolg is van al dan niet voorzienbare
  buiten de macht van VanBos gelegen omstandigheden als hoedanig in elk geval zullen
  gelden: slecht weer, brand, explosie of uitstroming van gevaarlijke stoffen en/of gassen of
  gevaar daarvoor, tekortschieten van Wederpartij of derden zoals toeleveranciers en
  transporteurs, ziekte van niet eenvoudig te vervangen personeel, staking, file, bezetting of
  blokkade en overheidsmaatregelen of andere in art. 9 genoemde overmacht situaties.
 10. Behoudens voor zover nakoming als blijvend onmogelijk heeft te gelden, is ontbinding van de
  huurovereenkomst door Wederpartij wegens niet-tijdig terbeschikkingstelling van de tent niet
  mogelijk dan nadat Wederpartij schriftelijk aan VanBos (alle omstandigheden in
  ogenschouw nemend) een redelijke nadere termijn tot nakoming heeft gegeven en ook
  binnen deze nadere termijn nakoming niet heeft plaatsgevonden.
 11. Wederpartij zal in of aan de tent geen veranderingen brengen. Het verplaatsen, beplakken,
  beschilderen of anderszins bewerken van de tent is niet toegestaan.
 12. Voor zover VanBos zorg draagt voor het monteren/installeren en/of demonteren/afvoeren van de tent, biedt Wederpartij hem de tijd ruimte die VanBos redelijkerwijs nodig heeft om de werkzaamheden uit te voeren. Tenzij anders overeengekomen worden de werkzaamheden op de gewone werkdagen binnen de bij VanBos gebruikelijke werktijden overdag en tijdens kantooruren uitgevoerd.
 13. Vanaf het moment dat de tent te zijner beschikking staat tot het moment waarop de
  overeenkomst eindigt of, indien later, het gebruik door Wederpartij van de tent eindigt, neemt
  Wederpartij alle in redelijkheid te vergen maatregelen tot voorkoming van schade aan of
  verlies van de tent, die respectievelijk dat veroorzaakt wordt door personen of zaken van wie
  respectievelijk waarvan Wederpartij op enigerlei wijze gebruik maakt, en de daaruit voor VanBos voortvloeiende schade komt echter in ieder geval voor rekening van Wederpartij.
  Wederpartij zal de tent deugdelijk tijdelijk verzekeren en, ingeval in het goed openbare
  evenementen plaatsvinden, een evenement aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
  Wederpartij vrijwaart VanBos voor schade aan derden tijdens dergelijke evenementen,
  veroorzaakt door of verband houdende met gebreken in de tent.
 14. Wederpartij zal de tent terstond na afgifte – bij installatie door VanBos na installatie
  nauwgezet op eventuele manco’s en gebreken controleren en eventueel vastgestelde
  manco’s en/of gebreken terstond na vaststelling mondeling met schriftelijke bevestiging aan
  VanBos melden, een en ander op straffe van verval van het recht om op manco’s en/of gebreken, die redelijkerwijs ontdekt en gemeld hadden kunnen worden, een beroep te doen.
  Gebreken, die bij een nauwgezette controle na afgifte niet ontdekt hadden kunnen worden
  maar nadien worden ontdekt, dienen op straffe van verval van het recht om er een beroep op
  te doen terstond na ontdekking mondeling met schriftelijke bevestiging aan VanBos te
  worden gemeld. Tijdig gemelde manco’s en gebreken zal VanBos ongedaan maken door
  aanvulling respectievelijk – naar keuze van VanBos – reparatie of vervanging. Alleen
  manco’s en gebreken, die overeenkomstig het in de vorige alinea bepaalde tijdig zijn gemeld,
  geven een grond voor ontbinding van de huurovereenkomst door Wederpartij. Echter
  ontbinding kan slechts indien VanBos na een aanmaning daartoe niet erin slaagt de
  manco’s en/of gebreken binnen redelijke termijn in een aanvaardbare mate ongedaan te
  maken en verder slechts voor zover instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet
  van Wederpartij kan worden gevergd.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. VanBos aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door Wederpartij geleden schade
  die gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van VanBos in de nakoming van de
  huurovereenkomst. Deze aanvaarding is beperkt tot de gevallen die door de
  verzekeringsmaatschappij van VanBos wordt gedekt en is beperkt tot het bedrag dat de
  verzekeringsmaatschappij daadwerkelijk uitkeert.
 2. VanBos is niet aansprakelijk voor de geleden schade van de Wederpartij, indien
  roerende zaken verstrekt door VanBos worden gebruikt/aangesloten in combinatie met
  roerende zaken van de Wederpartij. Voorbeeld in deze zijn producten welke werken op brandstoffen of elektriciteit.
 3. Indien de verzekeraar van VanBos ter zake van de voor aanvaarding vatbare
  schadegevallen (zie art. 7.1) niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot
  een tienvoud van het factuurbedrag met een maximum van € 9.000,- en een minimum van €
  100,-.
 4. VanBos aanvaardt in afwijking van art. 7.1 en 7.2 geen aansprakelijkheid als gevolg
  van een herstelling of verandering aan het gehuurde tijdens de (verlengde) huurperiode doch
  vóór teruggave van het goed aan VanBos gedaan door de Wederpartij, diens
  ondergeschikte of een andere betrokken derde; schade wegens overschrijding van
  (leverings)termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van
  gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de Wederpartij, een van diens
  ondergeschikten of een andere betrokken derde.
 5. VanBos is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht. De in
  dit artikel opgenomen beperkingen gelden evenwel niet indien de schade het gevolg is van
  opzet of grove schuld van VanBos en haar ondergeschikten.
 6. Voor zover het door de Wederpartij niet naleven van zijn contractuele en/of wettelijke
  verplichtingen ten gevolge zou hebben dat VanBos jegens derden aansprakelijk wordt
  gesteld, vrijwaart de Wederpartij hierbij VanBos voor alle gevolgen van deze
  aansprakelijkheidstelling.
 7. Wederpartij is aansprakelijk voor elke schade, inclusief bedrijfsschade en – kosten, die VanBos, personen en/of ondernemingen werkzaam bij of voor VanBos en derden ten
  gevolge van de wanprestatie van Wederpartij dan wel het onrechtmatig handelen door
  Wederpartij mochten lijden.
 8. Een gelijke aansprakelijkheid van Wederpartij bestaat voor schade veroorzaakt/toegebracht
  door zaken die Wederpartij voor de uitvoering van de verhuurovereenkomst gebruikt aan
  bovengenoemde kring van personen, ondernemingen en derden.

Artikel 8 Verzekering

 1. Op aanvraag verstrekken wij u informatie over de dekking en het eigen risico van ons
  materieel.
 2. Gedurende de tijd dat de gehuurde roerende zaken ter beschikking zijn gesteld draagt de
  Wederpartij het volle risico en verantwoording over de gehuurde roerende zaken. De Wederpartij zaldaartoe de roerende zaken zo nodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadigingen ten gevolge van brand etc.
 3. VanBos biedt de mogelijkheid aan de Wederpartij voor het afnemen van een
  schadeverzekering. Deze dient alvorens de leverdatum van de roerende zaken schriftelijk door de Wederpartij aangevraagd en voldaan te worden.

Artikel 9 Overmacht

 1. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan een verhindering om te presteren
  door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de
  verhuurovereenkomst en die leiden tot een niet behoorlijke levering door VanBos als
  gevolg van (onder meer) stormachtig weer (windkracht 5 en hoger of windstoten vanaf 38
  km/uur), of op locaties van de Wederpartij waar de veiligheid niet gewaarborgd kan worden te bepalen door VanBos, (transport) vertragingen, geen of onvolledige aflevering door
  Wederpartijen van VanBos, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden,
  het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van VanBos van de betreffende
  overeenkomst benodigde zaken of diensten, algemene vervoersproblemen, werkstakingen,
  bovenmatig ziekteverzuim van personeel of personeelsschaarste, oorlog dan wel sluiting van
  ‘s lands grenzen.
 2. In het geval van een overmachtsituatie worden de leverings- en andere verplichtingen van
  VanBos opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de
  verplichtingen door VanBos niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen
  bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in
  dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien VanBos bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen
  heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is VanBos
  gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de
  Wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 10 Onderverhuur en ingebruikgeving

 1. Onderverhuur of ingebruikgeving van de roerende zaken aan derden door de Wederpartij is alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van VanBos toegestaan, tenzij het eigendom is overgegaan op Wederpartij.

Artikel 11 Ontbinding

 1. Indien de Wederpartij een of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of
  niet-behoorlijk nakomt, indien de Wederpartij zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance
  van betaling aanvraagt, indien Wederpartij failliet wordt verklaard, indien Wederpartij zijn/haar
  onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op het
  vermogen van de Wederpartij geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd, is de Wederpartij in
  verzuim en heeft VanBos de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
  zonder dat enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is te
  ontbinden, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en
  opschorting.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn VanBos en de Wederpartij gerechtigd
  om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden,
  ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de Wederpartij na deugdelijke
  ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de overeenkomst niet nakomt.
 3. Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden vastgestelde recht, wordt de
  Wederpartij schriftelijk in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
  overeenkomst.
 4. In gevallen in lid 1 en 2 genoemd, is VanBos te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling
  of aankondiging vooraf, gerechtigd om het goed bij de Wederpartij terug te halen. De
  Wederpartij verplicht zich op voorhand alsdan aan VanBos de in dat verband door VanBos gewenste medewerking te verlenen. Voorts is VanBos in gevallen in lid 1 en 2
  genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de Wederpartij hetzij door
  derden in verband met het terughalen van het goed c.q. het niet-continueren van de
  overeenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies,
  voeding en dergelijke die door VanBos bij uitoefening van de hiervoor omschreven
  bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, komen voor rekening van de Wederpartij.
 5. Onverminderd het vorenstaand is de Wederpartij aan VanBos verschuldigd alle
  kosten welke VanBos maakt tot inning van de aan VanBos verschuldigde bedragen
  en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke
  incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van VanBos om
  daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor VanBos voortvloeien uit niet, niet-tijdig of niet behoorlijke nakoming of ontbinding van deze
  overeenkomst.
 6. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de
  incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs deurwaarders en schade-experts.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard,
  is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen VanBos en de Wederpartij worden voorgelegd aan de bevoegde
  Nederlandse (kanton)rechter.
 3. Typefouten en wijzigingen voorbehouden.

Deel II: Huur

Artikel 13 De huurovereenkomst

 1. Bindende huurovereenkomsten komen tot stand wanneer schriftelijk dan wel mondeling
  uitvoering is gegeven aan een huurovereenkomst tussen de partijen.
 2. De huurovereenkomst heeft alleen betrekking op producten en diensten welke in de
  huurovereenkomst zijn vermeld en wordt slechts afgesloten voor de aldaar vermelde
  gebruiksperiode.
 3. De huur gaat in op de 1e gebruik(s)dag(en) tot en met de laatste gebruik(s)dag(en) die tussen
  beide partijen alvorens schriftelijk dan wel mondeling is overeengekomen.
 4. Indien de Wederpartij de overeengekomen huurtermijn wenst te verlengen, dan dient de
  Wederpartij minimaal 24 uur voor het einde van de huur het verzoek tot verlenging bij VanBos
  in te dienen. VanBos kan dit verzoek tot verlenging naar eigen inzicht
  accepteren dan wel weigeren. De aldus verlengde huurtermijn blijft onderworpen aan deze
  algemene voorwaarden.
 5. Wederpartij dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Artikel 14 Waarborgsom

 1. Wederpartij is verplicht, voordat hij de gehuurde roerende zaken in ontvangst neemt, aan VanBos een door VanBos vast te stellen waarborgsom te geven indien dat door VanBos
  wordt gevraagd.
 2. VanBos behoudt zich het recht vervallen huurtermijnen te compenseren met de
  waarborgsom of door een extra huurtermijn in rekening te brengen middels facturatie. Dit
  geldt ook voor eventuele kosten van reparatie en of reiniging.
 3. De waarborgsom wordt bij beëindiging van het huurcontract teruggegeven aan de Wederpartij
  mits en voor zover de Wederpartij aan al zijn verplichtingen tegenover VanBos heeft
  voldaan.
 4. Over de waarborgsom is door VanBos geen rente verschuldigd.

Artikel 15 Levering van het gehuurde

 1. Indien de Wederpartij het gehuurde zelf afhaalt, kan dit slechts op de overeengekomen dag
  en op de overeengekomen tijd bij VanBos.
 2. Indien VanBos het gehuurde levert, wordt deze op de door Wederpartij opgegeven plaats
  van bestemming naast het transportmiddel gelost. Onder de plaats van bestemming wordt
  mede verstaan de plaats waar het gehuurde ter beschikking wordt gesteld. Deze plaats moet
  óf direct bereikbaar zijn voor de transportmiddelen van VanBos, óf het laad- of lospunt
  moet zich op een afstand van maximaal 10 meter zonder obstakels bevinden op de begane
  grond. Voor de terbeschikkingstelling op een andere plaats dan hiervoor is vermeld, wordt
  een toeslag in rekening gebracht, te bepalen door VanBos
 3. Bij het ophalen van de gehuurde roerende zaken door VanBos, dienen de roerende zaken compleet
  en op dezelfde manier en plaats klaar te staan als bij levering. Meerwerk wordt in rekening
  gebracht op nacalculatie.
 4. De termijn waarin het gehuurde door VanBos aan de Wederpartij moet worden
  afgeleverd, kan niet beschouwd worden als (juridisch) fatale termijnen.
 5. Bij uitvoering van de overeenkomst is VanBos gerechtigd tot terbeschikkingstelling van
  een gering afwijkend of soortgelijk goed zonder dat dit grond voor opschorting, opzegging of
  ontbinding van de (verplichtingen) uit de overeenkomst oplevert.

Artikel 16 Staat van het gehuurde en terugbezorging van het gehuurde

 1. De Wederpartij is verplicht om de aan hem verhuurde zaken voorafgaand aan de ingebruikneming en/of installatie te controleren. Bij het ophalen of de aflevering van het gehuurde ondertekenen partijen een daartoe strekkend (online) ontvangstformulier. Aanwezige schades dienen op het formulier te worden vermeld.
 2. Na einde van de huurovereenkomst stelt Wederpartij de tent direct, indien van
  toepassing leeg ter beschikking van VanBos door, tenzij anders is overeengekomen.
 3. De Wederpartij dient het gehuurde (inclusief bijbehorend vervoer materiaal) in goede
  (gebruiks)staat terug te brengen voor het einde van de vermelde huurperiode en met
  inachtneming van de openingstijden van VanBos. 
 4. Teruggave van het gehuurde kan uitsluitend bij het magazijn van VanBos waar het
  gehuurde in ontvangst is genomen.
 5. Nadat het gehuurde door VanBos in haar magazijn weer is ontvangen, wordt deze
  gecontroleerd en geteld. Deze telling is bindend.
 6. Bij tekortkoming in de nakoming van bovengenoemde teruggave verplichting wordt de
  Wederpartij tot de dag van teruggave een vergoeding per etmaal verschuldigd van 150% van
  het huurtarief per dag voor het betrokken goed, ongeacht het verdere recht op
  schadevergoeding en/of het (laten) terughalen van het goed. Het voornoemde verschuldigde
  bedrag zal in eerste plaats in mindering worden gebracht op de waarborgsom dan wel
  middels facturatie in rekening worden gebracht. In dit verband
  geldt een gedeelte van een kalenderweek als een volle kalenderweek.
 7. VanBos is gerechtigd om al hetgeen hij uit of in verband met de tent van Wederpartij
  opeisbaar heeft te vorderen met de van hem ontvangen waarborgsom te verrekenen dan wel
  in rekening te brengen middels facturatie. Deze verrekening kan ook gedurende de looptijd
  van de huurovereenkomst plaatsvinden. VanBos kan in het laatste geval verlangen dat
  Wederpartij de waarborgsom verschuldigd is. VanBos is tot terugbetaling van de
  waarborgsom c.q. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te
  staan dat VanBos niets meer van Wederpartij te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen.

Artikel 17 Gebruik van het gehuurde

 1. Door ondertekening of mondeling akkoord gaan met de overeenkomst alsmede het ontvangstformulier, én door aanvaarding van het gehuurde erkent de Wederpartij dat het gehuurde in goede, schone (gebruiks)staat en zonder schade aan haar ter beschikking is gesteld, met uitzondering van hetgeen op het ontvangstformulier is vermeld.
 2. Door ondertekening of mondeling akkoord met de overeenkomst komt de Wederpartij met VanBos overeen dat zij ter vermijding van schade aan of letsel van de Wederpartij of derden en/of ter voorkoming van beschadiging van het gehuurde van de Wederpartij en/of van
  derden, het gehuurde zowel in als buiten gebruik met de nodige zorgvuldigheid en met
  inachtneming van de door VanBos of een van diens ondergeschikten verstrekte
  instructies zal gebruiken c.q. behandelen zonder het gehuurde voor doeleinden te gebruiken
  waarvoor het niet bestemd is.
 3. Wederpartij kan servies en bestek “vuil” retourneren conform de onderstaande voorwaarden,
  hiervoor worden schoonmaakkosten in rekening gebracht.
  – glazen, kommen en koppen dienen uitgeveegd en met stromend water afgespoeld te worden en ondersteboven in de juiste kratten te zijn geplaatst.
  – bestek dient afgeveegd te zijn, met stromend water afgespoeld te worden en per soort gesorteerd te zijn.
  – afval en etensresten dienen zich niet tussen of in de roerende zaken te bevinden.
  Manco geraakt servies wordt tegen nieuwprijs in rekening gebracht.
 4. Wederpartij dient de roerende zaken van stof die tijdens het gebruik nat geworden zijn, te drogen alvorens deze in te pakken of te vouwen anders ontstaan vochtplekken (o.a weer
  gerelateerde schimmel plekken”) die niet te verwijderen zijn. Indien dit gebeurd zullen deze
  als manco berekend worden.

Artikel 18 Schade aan het gehuurde

 1. Beschadiging van het gehuurde dient na ontdekking direct aan VanBos schriftelijk te
  worden medegedeeld.
 2. Iedere schade aan het gehuurde tijdens het transport naar en gebruik door Wederpartij komt
  voor rekening van de Wederpartij. Voor zover relevant is de Wederpartij tot aan het moment
  dat het goed weer feitelijk door VanBos in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle
  schade aan het gehuurde, daaronder mede verstaan schade.
 3. Indien het gehuurde in beschadigde of vuile staat wordt terug ontvangen en reparatie /
  reiniging daarvan noodzakelijk is, wordt aan de Wederpartij de huurprijs doorberekend over de periode dat de reparatie duurt en het gehuurde niet voor wederverhuur beschikbaar is.
 4. De Wederpartij is daarbij aansprakelijk voor alle door VanBos gemaakte reparatie- en
  reinigingskosten, indien het gehuurde in vuile, slechte en/of beschadigde staat aan VanBos wordt teruggegeven, onverminderd het recht van VanBos tot schadevergoeding.
 5. De door VanBos gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan het gehuurde
  alsmede de reparatie- en reinigingskosten komen voor rekening van de Wederpartij.
 6. De schade (waaronder huurderving) en de kosten die voortvloeien uit de voornoemde leden
  komen geheel voor rekening van de Wederpartij.
 7. Vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het gehuurde
  dient direct na ontdekking onverwijld door de Wederpartij schriftelijk aan VanBos te
  worden medegedeeld.
 8. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het gehuurde
  dient de nieuwwaarde van het gehuurde volgens de op dat moment geldende prijslijst aan
  VanBos te worden vergoed. Het voorgaande geldt onverminderd het recht van VanBos tot vordering van nakoming, schadevergoeding of opschorting.
 9. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering, dan
  wel bezwaring van het gehuurde is de Wederpartij niettemin gehouden de overeengekomen huurtermijnen te vergoeden alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of bezwaard is. Voorts is de Wederpartij gehouden om in verband met huur c.q. winstderving door VanBos aan VanBos een forfaitaire schadevergoeding te betalen. Het bedrag van forfaitaire schadevergoeding is gelijk aan 6 maanden van de vermelde huurprijs.

Artikel 19 Reparatie van het gehuurde

 1. Reparaties aan het gehuurde mogen alleen door VanBos of de door haar schriftelijk
  aangewezen derden geschieden.
 2. Bij noodzaak van reparatie moet het gehuurde worden teruggebracht naar de locatie van VanBos en ontvangt de Wederpartij tegen betaling van de (geschatte) reparatiekosten een
  vervangend exemplaar mits voorradig en beschikbaar.
 3. Voornoemde vervanging heeft geen invloed op de lengte van de overeengekomen
  huurperiode en de daaraan verbonden huurprijs.
 4. Rechten en plichten uit de overeenkomst hebben met ingang van de vervanging door VanBos (eveneens) betrekking op het vervangend exemplaar.

Artikel 20 Annulering

 1. De Wederpartij is bevoegd de huurovereenkomst voor de opleveringsdatum te annuleren mits
  zij van de annulering in een aangetekend schrijven (email naar [email protected] is
  toegestaan) aan VanBos doet blijken (Annulering middels een WhatsApp bericht wordt
  niet als aangetekend schrijven beschouwd) en zij voor of gelijktijdig met de annulering aan
  VanBos een bedrag betaalt van:
  – 25% van de huurprijs bij annulering tot 60 dagen voor aanvang van levering.
  – 50% van de huurprijs bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van levering.
  – 75% van de huurprijs bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van levering.
  – 100% van de huurprijs bij annulering op een tijdstip gelegen in de periode van minder dan 7
  dagen voor de leveringsdatum. Bij het niet komen ophalen van roerende zaken wordt 100% van de
  huurprijs in rekening gebracht.
 2. Indien de Wederpartij verzuimt het gestelde bedrag te voldoen binnen of buiten het gestelde
  betalingstermijn kan dit in geen enkel geval beschouwd worden als annulering met een
  aanbieding, bestelling, contract of offerte uitgegeven door VanBos. Voor annulering zijn
  de bepalingen in art. 14.1 hierop van toepassing.

Deel III: Koop

Artikel 21 leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Wederpartij VanBos derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. VanBos dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Indien VanBos gegevens behoeft van Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Wederpartij deze juist en volledig aan VanBos ter beschikking heeft gesteld.
 3. Levering geschiedt af bedrijf door VanBos. Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze ter beschikking worden gesteld. Indien Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is VanBos gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Wederpartij.
 4. VanBos heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. VanBos is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Wederpartij, van de bevoegde instanties, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. VanBos zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is VanBos gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Wederpartij bevoegde persoon en VanBos akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoeringgegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van VanBos op en is voor Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan VanBos een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door VanBos in het kader van de overeenkomst geleverde roerende zaken blijven eigendom van VanBos totdat Wederpartij alle verplichtingen uit de met VanBos gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door VanBos geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet: worden doorverkocht of verhuurd aan derden en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende roerende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde roerende zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Wederpartij verplicht om VanBos daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval VanBos zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan VanBos en door VanBos aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van VanBos zich bevinden en die zaken terug te nemen c.q. onder haar macht te verkrijgen.

Artikel 23 Reclames

 1. De door VanBos ter beschikking gestelde roerende zaak wordt geacht aan de overeenkomst te beantwoorden. De Wederpartij dient op het moment van de terbeschikkingstelling van het goed te onderzoeken of deze beantwoordt aan de overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 72 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd en schriftelijk aan VanBos te melden.
 2. Vanaf het moment van het in gebruik nemen van het gehuurde vervalt het recht tot reclameren, tenzij de Wederpartij onmiddellijk, gemotiveerd en expliciet aangeeft dat zulks niet het geval is.
 3. De reclames betreffende enige andere tekortkoming in de nakoming van de contractuele verplichtingen van de VanBos worden uitsluitend in behandeling genomen indien deze binnen 72 uur na constatering door de Wederpartij door middel van een schriftelijke kennisgeving aan VanBos worden medegedeeld. Niet nakoming van deze termijn doet het reclamerecht vervallen.
 4. Iedere vorm van reclame is uitgesloten indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onderhoud daaraan door Wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van VanBos, Gebruiler of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
 5. Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan VanBos te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan VanBos te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat VanBos in staat is adequaat te reageren. Wederpartij dient VanBos in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 6. Indien Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 7. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 8. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal VanBos de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn, ter keuze van VanBos, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is Wederpartij gehouden om de te vervangen zaak aan VanBos te retourneren en de eigendom daarover aan VanBos te verschaffen, tenzij VanBos anders aangeeft.
 9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens VanBos en de door VanBos bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Deel IV: Overeenkomst van Opdracht

Artikel 24 Honorarium en voorschot opdracht

 1. VanBos verricht haar diensten in beginsel op basis van een vooraf overeengekomen vaste prijsafspraak. Alleen schriftelijk kan worden afgeweken van het voorgaande. In dat geval verricht VanBos haar werkzaamheden op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief, waarvan zij achteraf een urenspecificatie overlegd ten bewijze van de verrichte diensten.
 2. VanBos kan van Wederpartij verlangen, alvorens de opdracht uit te voeren, een voorschot te voldoen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.

Artikel 25 Uitvoering van de opdracht

 1. VanBos spant zich in om de opdracht naar beste vermogen uit te voeren. De opdracht behelst een inspanningsverplichting en is geen resultaatsverplichting.
 2. Voor een juiste uitvoering van de opdracht zal Wederpartij alle relevante documenten/informatie aan VanBos beschikbaar stellen, dan wel overdragen, ook de na aanvang van de opdracht ontvangen informatie.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Wederpartij verantwoordelijk voor de vereiste toestemming van derden en/of vergunningen, alsmede onderzoek hiernaar.
 4. Wederpartij stelt VanBos in kennis van alle van belang zijnde veranderingen, dan wel wijzigingen ten behoeve van de aan haar verstrekte opdracht.

Artikel 26 Wijzigingen tijdens de looptijd van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen. VanBos zal Wederpartij van te voren inlichten als dit financiële of kwalitatieve consequenties zal hebben.
 • VanBos behoudt zich het recht om het overeengekomen bedrag op de offerte te verhogen, wanneer tijdens de uitvoering meerwerk van de werkzaamheden blijkt. VanBos zal Wederpartij in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen.

Artikel 27 Klachten

 1. Klachten dienen uiterlijk binnen zeven (7) dagen nadat de klacht is ontstaan, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij VanBos worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VanBos in staat is adequaat te reageren en de nodige maatregelen te treffen.

Artikel 28 Opzegging

 1. De werking van artikel 7:408 is uitdrukkelijk uitgesloten indien Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 29 Vrijwaring

 1. Wederpartij vrijwaart VanBos voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ondergeschikte van  Wederpartij en/of een derde waarover Wederpartij zeggenschap heeft, toerekenbaar is.
 2. Wederpartij vrijwaart VanBos van alle aanspraken die verband houden met het niet verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen en/of de onjuiste naleving van de daarbij gestelde voorwaarden en/of de van toepassing zijnde regelingen.

  november 2022